Stanovy

1. Názov, sídlo, pôsobnosť 

NÁZOV: Swinford Bandog Slovakia SÍDLO: Cintorínska 14, 900 31 Stupava, Slovenská republika PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky 

2. Poslanie, činnosť a ciele klubu 

2.1. klub je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, dobrovoľným záujmovým klubom združujúcim chovateľov a majiteľov psov plemena americký bandog a priateľov tohto klubu 2.2. toto dobrovoľné združenie je otvorený spoločenský klub, budovaný na demokratických princípoch, je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach 2.3. zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie (plemennej knihy) a vydávanie preukazov pôvodu pre plemeno americký bandog pre psov a suky zaregistrované v klube a následne na šteniatka z ich vrhov 2.4. klub je právnym subjektom s vlastnými stanovami 2.5. klub sa stará o rozvoj plemena americký bandog, o udržanie a zlepšenie jeho genofondu, zdravia, pracovných a povahových vlastností 2.6. podieľa sa na organizovaní popularizácie a propagácie plemena americký bandog 2.7. kontroluje podmienky chovu psov, propaguje a dodržiava etické princípy chovu amerického bandoga 

3. Členstvo, práva a povinnosti v klube 

3.1. Členstvo v klube je dobrovoľné a počet členov je neobmedzený 3.2. Riadnym členom klubu sa môže stať bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek, každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a v súlade s nimi chce pracovať a podieľať‘ sa na rozvoji klubu a ktorá dosiahla vek 18 rokov. 

3.2.1. Členstvo v klube môže byť riadne alebo čestné. 3.2.2 Podmienkami pre vznik riadneho členstva v klube sú: – podanie prihlášky, – schválenie členstva na základe podanej prihlášky Výborom klubu a Členskou  schôdzou,  zaplatenie členského poplatku. 3.2.3 Riadne členstvo vzniká v momente kumulatívneho splnenia podmienok podľa bodu 3.2.2 tohto článku týchto stanov. 

3.2.2. Čestné členstvo v klube vzniká na návrh členskej schôdze a po schválení členskou schôdzou jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžia o rozvoj klubu. Čestný člen je oslobodený od členského poplatku a má všetky práva a povinnosti riadneho člena. 

3.3. Členstvo v klube zaniká: 

3.3.1. vystúpením z klubu, formou doručenia písomného oznámenia o vystúpení z klubu Výboru klubu, pričom zánik členstva vystúpením je účinný ku dňu doručenia písomného oznámenia o vystúpení z klubu

3.3.2. vylúčením pri nesplnení povinností člena klubu (o jeho opätovné prijatie za riadneho člena hlasuje Členská schôdza klubu), pričom o vylúčení rozhoduje výbor klubu .

3.3.3. nezaplatením členského príspevku do 15.2. v danom roku, a to ku dňu 16.2. príslušného roka.

3.3.4. úmrtím člena.

3.3.5. zánikom klubu. 

a) Pri vstúpení, vylúčení alebo zrušení členstva sa príspevky jednotlivcovi  nevracajú.

b) vo všetkých prípadoch ukončenia členstva v klube sú bývalí členovia klubu povinní vrátiť majetok klubu, ktorý majú trvalo alebo krátkodobo v užívaní alebo im bol zverený do opatery, či zapožičaný. 

3.4. Práva členov 

3.4.1. Každý riadny člen klubu má právo byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu, podávať návrhy, podnety a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti členov klubu prostredníctvom orgánov klubu a odvolat‘ sa proti rozhodnutiam smerujúcim proti nemu k orgánom klubu. Každá žiadosť o informácie podľa predchádzajúcej vety musí byť prerokovaná a vybavená (t.j. musia byť poskytnuté požadované informácie žiadateľovi) písomne, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Každý návrh, podnet a sťažnosť musia byť prerokované Výborom klubu a vybavené (t.j. prijaté, zamietnuté s odôvodnením alebo modifikované prijaté s odôvodnením) najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu, podnetu alebo sťažnosti, pričom o vybavení návrhu, podnetu alebo sťažnosti je Výbor klubu v rovnakej lehote povinný informovať osobu, ktorá tieto iniciovala. 

3.4.2. Každý člen klubu po dosiahnutí 18. veku svojho života má právo voliť a byť volený do funkcií a orgánov klubu. 

3.4.3. Každý člen klubu má právo používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom klubu alebo v užívaní klubu, a to za podmienok stanovených klubom a podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom.

3.4.4. Každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom podľa svojich možností, schopností a záľub, zapájať sa do športovej, chovateľskej a inej činnosti klubu. 

3.5. Povinnosti členov 

3.5.1. Každý člen klubu je povinný riadiť sa platnými stanovami klubu, chovateľským, bonitačným, organizačným poriadkom a uzneseniami členskej schôdze 

3.5.2. Každý člen klubu je povinný platiť riadne a včas predpísané a dohodnuté členské, registračné a iné príspevky a poplatky, ktoré každoročne určuje členská schôdza. Ak nie je ktorýkoľvek z poplatkov podľa predchádzajúce vety členskou schôdzou zmenený, zostáva zachovaný v rovnakej výške a s rovnakou lehotou splatnosti tak, ako bol schválený pre predchádzajúci kalendárny rok.

3.5.3. Plniť úlohy vyplývajúce z uznesení a rozhodnutí orgánov klubu. 

3.5.4. Riadne sa starať o držané psy a suky v zmysle medzinárodnej konvencie o ochrane zvierat. 

3.5.5. Napomáhať všestrannému rozvoju klubu a presadzovať záujmy klubu. 

3.5.6. Hlásiť výboru klubu zmeny mena, bydliska a ďalších dôležitých údajov. 

3.5.7. Aktívne sa podieľať na tvorbe finančných zdrojov a podľa svojich schopností a možností chrániť majetok klubu. 

3.5.8. Zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade nesplnenia tohto uznesenia je tento orgán oprávnený zbavit ich delegačného mandátu. 

3.5.8. Člen klubu nesmie byť členom iného chovateľského klubu plemena americký bandog. 

4. Organizačná štruktúra 

4.1 Členská schôdza 

4.1.1 Členská schôdza je najvyšší výkonný orgán a schádza sa najmenej raz ročne, a to vždy najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka. 

4.1.2 Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu, pričom výbor klubu je povinný najneskôr 14 dní pred plánovaným zasadnutím členskej schôdze doručiť členom klubu pozvánku na zasadnutie členskej schôdze spolu s kompletným programom plánovaného zasadnutia členskej schôdze. 

4.1.3 Členovia klubu sú oprávnení zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to, písomne požiada aspoň 1/2 riadnych členov klubu, pričom žiadosť musí byť doručená výboru klubu. Po doručení žiadosti podľa predchádzajúcej vety je výbor povinný. zvolať mimoriadnu členskú schôdzu v lehote najneskôr do 10 dni od doručenia žiadosti. V prípade, že výbor nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je ktorýkoľvek riadny člen klubu oprávnený zvolať mimoriadnu členskú schôdzu.

4.1.4 Členská schôdza má nasledovné právomoci: 

a) prerokováva správu o činnosti, hospodárení, správu revíznej komisie, schvaľuje plán činností a rozpočte na nasledujúci rok,  

b) vykonáva voľby výboru klubu, volí delegátov na zhromaždenia vyšších orgánov, zriaďuje komisie klubu

c) rozhoduje o rozdeľovaní príjmov klubu, výške členských príspevkov  a mení, prípadne ruší jednotlivé body stanov

d) členská schôdza prebieha podľa programu, ktorý na návrh výboru schvália členovia na začiatku schôdze,  

e) členská schôdza je oprávnená voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina klubu  

f) preniesť právo hlasovať na inú osobu nie je možné g) uznesenia sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

4.2 Výbor 

Výbor klubu sa schádza pravidelne minimálne štyrikrát ročne, ak je to potrebné aj viackrát. Výbor má 5 členov, ktorých volí členská schôdza a ktorých funkčné obdobie je 2 roky. 

4.3 Štatutárny zástupca 

4.3.1 Štatutárnym zástupcom klubu je predseda a podpredseda klubu, pričom každý z nich koná za klub samostatne.

4.3.2 Štatutárny zástupca koná v mene klubu navonok a rozhoduje o všetkých záležitostiach činnosti klubu nespadajúcich výlučne do kompetencie členskej schôdze alebo výboru klubu.

4.3.3. Štatutárnych zástupcov volí členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov a ich funkčné obdobie je 2 roky. 

4.4 Revízna komisia 

4.4.1 Revízna komisia je volená členskou schôdzou, má 3 členov, ktorí sú yalení na 2 roky. Člen revíznej komisie nesmie byť zároveň členom výboru klubu a/alebo štatutárnym zástupcom.

4.4.2 Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

4.4.3 Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členom výhýchhorgánoch klubu.

4.4.4 Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich okamžité odstránenie.

4.4.5 Kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov odsúhlasených členskou schôdzou. 

5. Majetok, hospodárenie a zdroje 

5.1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu slúži výlučne potrebám a záujmom klubu. 

5.2. Spôsob hospodárenia s majetkom klubu a jeho ochrana sa riadi v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov klubu. 

5.3. Zásady hospodárenia klubu: 

5.3.1. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

5.3.2. klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

5.3.3. zdrojmi majetku klubu sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

5.3.4. výnosy z majetku a vlastnej činnosti klubu môžu byť použité výlučne len na podporu činnosti tohto klubu

5.3.5. v záujme o vytváranie vlastných zdrojov môže klub vykonávať činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a týmito stanovami

5.3.6. o majetku pri zániku klubu rozhoduje členská schôdza. 

6. Právne postavenie a konanie v mene klubu 

6.1. Klub má právnu subjektivitu, v mene klubu koná predseda klubu alebo podpredseda klubu. 

6.2. K podpísaniu zmlúv, faktúr a iných písomností je oprávnený predseda a podpredseda klubu. 

7. Zánik klubu 

7.1. O zániku klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora alebo likvidačnú komisiu. 152

7.2. Zánik klubu písomne oznámi štatutárny zástupca do 15 dní po ukončení likvidácie príslušnému ministerstvu.

8. Záverečné ustanovenie 

8.1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú aplikované v stanovách, rozhoduje výbor klubu v duchu zásad stanov. 

8.2. Ak v období medzi volbami členov orgánov klubu vznikne potreba doplnenia členmi, ich volbu možno nahradit kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu. 

8.3. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov klubu hlasovaním na členskej schôdzi.  Minispersimroy youpratok sekcia verejnglaplateny 229 826 86 BRATISLAVA 29 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Registrácia vykonaná dňa: 25.4.2019 Číslo spisu:W811-900190-56789 

JUDr. Jana Vallová, PhD. 

riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy