Bonitačný poriadok

Článok 1.0 – Základné ustanovenia 

  1. Bonitácia klubu  je verejnosti prístupná chovateľská akcia usporiadaná klubom  v zmysle tohto poriadku, spravidla v jarnom a jesennom termíne. Termín je oznámený mesiac vopred na internetovej stránke klubu.
  2. V prípade žiadosti člena klubu, môže byť uskutočnená aj mimoriadna bonitácia. Jej priebeh je totožný s priebehom riadnej bonitácie. Miesto, čas , figuranta a zloženie bonitačnej komisie v tomto prípade určuje výbor klubu. Všetky náklady v tomto prípade hradí žiadateľ. 
  3.  Bonitácia je komplexné hodnotenie exteriéru a povahy psa oproti štandardu plemena. Úspešné absolvovanie bonitácie je posledným krokom pre zaradenie zvieraťa do chovu. 
  4.  Bonitácia prebieha pod vedením trojčlennej komisie , vždy podľa štandardu plemena. 
  5.  Priebeh bonitácie môže byť natáčaný pre potreby klubu na video a môže byť archivovaný.

Článok 2.0 – Podmienky účasti na bonitácii.

2.1  K bonitácii sú pripustení len tí psi a suky, ktorých majiteľ zaslal v termíne najneskôr 1 mesiac pred akciou písomnú prihlášku k bonitácii svojho zvieraťa (zvierat) a zaplatil príslušný poplatok. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

2.2. Bonitovaný jedinec  v deň bonitácie musí mať minimálne 18 mesiacov a musí byť nezameniteľne označený.

2.3  Jedinec musí mať zhotovené RTG bedrových kĺbov do hodnotenia C vrátane.

2.4  Jedinec musí mať zhotovené RTG lakťových kĺbov do hodnotenia 2 vrátane.

2.5  Obidva RTG snímky musia byť posúdené zmluvným partnerom klubu. Hodnotenie a snímky uložené na CD nosiči odovzdá majiteľ zvieraťa najneskôr v deň bonitácie k archivácii  poradcovi chovu.  Na posudky nezazmluvnených organizácií nebude braný zreteľ. 

Článok 3.0  Bonitačná komisia.

3.1  Bonitačná komisia je trojčlenná. Komisiu vedie poradca chovu, druhým členom je spravidla výcvikár klubu, ktorého môže nahradiť ľubovoľný člen výboru, rovnakou osobou – členom výboru je aj tretia osoba komisie. 

3.2  Komisia hodnotí jedinca po stránke exteriérovej a povahovej v priebehu celého trvania bonitácia  všíma si jeho správanie aj keď nie je  priamo posudzovaný. 

3.3  Zistené skutočnosti sú zapísané v bonitačnej karte. Originál ostáva poradcovi chovu  k archivácii a kópiu dostáva majiteľ jedinca. 

3.4  Úspešný priebeh bonitácie musí byť potvrdený minimálne dvomi členmi komisie. Výsledok úspešného i neúspešného absolvovania bonitácie poradca chovu zdôvodní verejne hneď po ukončení posúdenia daného jedinca.

3.5  Úspešné absolvovanie zapisuje do PP. 

3.6  Bonitačná komisia je povinná navodiť počas posudzovania takú situáciu, aby bolo možné čo najobjektívnejšie posúdiť a preveriť povahové vlastnosti  jedinca. 

3.7  V odôvodnených prípadoch nariadiť opakovanie výkonu psa pri povahových skúškach. 

3.8  Má právo vykázať z priestorov osoby, ktoré narušujú priebeh bonitácie, prípadne odmietnuť posudzovanie.

3.9  V prípade výnimočných udalostí (počasie, zranený figurant, ap.) má komisia právo zmeniť priebeh bonitácie, nie však tak, aby bol porušený ktorýkoľvek z bodov tohto Bonitačného poriadku. 

3.10  Členom bonitačnej komisie nemôže byť ten jej člen, ktorého jedinec je v tom čase bonitovaný s výnimkou časti, kde sa posudzuje exteriér jedinca.  Pre tento nevyhnutný čas musí byť v komisii náhradný člen. 

Článok 4.0  Povinnosti majiteľa psa (suky) 

4.1  Včas sa prihlásiť v stanovenom termíne, uhradiť bonitačný poplatok, včas sa dostaviť so všetkými potrebnými dokladmi na miesto konania bonitácia a riadiť sa pokynmi bonitačných komisárov. 

4.2  Predviesť v priebehu celej bonitácie svojho jedinca, tak aby mohli vyniknúť všetky jeho prednosti potrebné k správnemu posúdeniu. Jedinec musí byť opatrený obojkom a vodítkom. 

4.3   Za škody spôsobené psom v plnej miere zodpovedá jeho majiteľ. 

Článok  5.0. Priebeh bonitácie

5.1   Majiteľ jedinca nastúpi k posúdeniu s pripútaným psom. V prvom kroku sa preverí identita psa (čip). V druhom kroku sa mu odoberú vzorky na vyhodnotenie DNA.

5.2   Nasleduje posúdenie exteriérových znakov a výsledky sa zapisujú priamo do bonitačnej karty, podľa ktorej predtlače sa postupuje.. Pri posudzovaní sa kladie dôraz na exteriérové klady ale aj prípadné vady.  

5.3   Nasleduje skúška povahových vlôh – kolík. Majiteľ jedinca má možnosť výberu zákroku na ochranný rukáv, alebo na Ringo oblek.  Ak pes zlyhá v tejto fáze preverovania, ďalej v bonitácii nepokračuje a je hodnotený ako neúspešný. 

5.4  Ďalšou časťou bonitácie je preskúšanie predpísaných cvikov poslušnosti.

5.5  Nasleduje skúška bojovnosti.

5.6  Poslednou skúškou je skúška tvrdosti.

5.8  Bonitácia je podľa jednotlivých  dielov (cvikov) preskúšania hodnotená konkrétnym počtom bodov, ktorých celkový počet je 50. K získaniu chovnosti je potrebných získať minimálne 35 bodov za podmienky, že jedinec nezlyhá na skúške povahových vlôh. 

5.7  V prípade, že je jedinec výrazne neovládateľný, či agresívny, nemôže byť posúdený a prepadá mu jeden termín bonitácie. 

5.8. V deň konania bonitácie je v danom mieste tréning bonitovaných jedincov neprípustný.

5.9. V prípade zlyhania bonitovaného jedinca sú mu umožnené dva opravné termíny. Ak jedinec nezvládne predpísaný postup ani na tretí krát, je vyradený ako nechovný. 

5.10 Protest voči výroku bonitačnej komisie je neprípustný. Protest možno podať len ak sa poruší priebeh bonitačného konania.  O výsledku protestu rozhoduje bonitačná komisia do 30 minút po uskutočnení bonitácie za prítomnosti protestujúceho.  Konečný výrok komisie je neodvolateľný.

Článok 6.0 Záverečné ustanovenia

6.1   V prípade, že sa dodatočne zistí, že jedinec nespĺňa akúkoľvek podmienku oprávňujúcu k účasti na bonitácii, je bonitácia vyhlásená za neplatnú.

6.2   Rozhodnutím výboru , alebo členskej schôdze klubu, môže byť priebeh bonitácie menený a dopĺňaný o ďalšie cviky, resp. pravidlá. Vždy však až od termínu zmeny, nikdy nie so spiatočnou platnosťou. 

Popis a priebeh cviku

5.3 – Skúška povahových vlôh.

Psovod privedie psa na komisiou určené miesto, na obojok (postroj je neprípustný!) pripevní pevne ukotvenú reťaz v dĺžke 3 – 5 metrov a vzdiali sa do určeného úkrytu mimo priamy dohľad psa.  Po 2 minútach od ukrytia sa psovoda prichádza z opačného smeru figurant prirodzeným krokom bez výstražných pohybov a bez zvukového prejavu a prechádza okolo uviazaného psa vo vzdialenosti 3 – 5 metrov. Keď minie stanovište psa o 10 – 15 krokov, otočí sa rovnakým tempom sa vracia naspäť.  Po príchode na úroveň psa (bez ohľadu na jeho aktuálny prejav) s krikom zaútočí na psa a útočí až do jeho zákroku, pričom sa ho svojim prejavom a pohybom snaží od zákroku odradiť. Tesne po útoku na psa vystrelí tretia osoba ešte pred zákusom 1 krát zo zbrane s kalibrom 6 mm a vyšším. Rovnako 1 x vystrelí tesne po zákuse. Figurant s náprahom 2x udrie psa mäkkým obuškom na menej citlivé miesta. Pes má bez váhania útočiaceho figuranta zákrokom zneškodniť, nesmie sa nechať odradiť hlukom výstrelu, údermi a odporom figuranta, na čo následne figurant so psom zvedie krátky boj a ostáva bez pohnutia stáť. Na príkaz komisie vychádza psovod z úkrytu a normálnym krokom prichádza k psovi. Povel na pustenie je povolený. Psa si pripne na vodítko a odopne reťaz. V prípade, že pes nepúšťa, zvesí ho z rukáva (ringa) a s takto uvoľneným psom odchádza na miesto určené komisiou. Pri tomto cviku komisia hodnotí pozornosť psa, jeho orientáciu na figuranta, rýchlosť , okamžitosť a kvalitu zákroku, intenzitu a kvalitu boja a pevnosť nervov. V prípade, že pes v tejto činnosti mierne zaváha a predsa zakročí, odrazí sa to v jeho hodnotení. Ak pes v tomto cviku zlyhá, neprevedie zákrok, alebo ho prevedie veľmi váhavo a nepresvedčivo, v ďalšom priebehu bonitácie nepokračuje a nemôže byť hodnotený. 

5.5. skúška bojovnosti

Psovod s pripútaným psom idúcim pri nohe, postupujú určeným smerom. Oproti nim zo vzdialenosti 30 metrov postupuje normálnym krokom, bez akéhokoľvek dráždenia figurant.  Keď sú vo vzdialenosti približne 5 metrov od seba, psovod figuranta zastaví povelom, psa posadí k nohe a začnú sa spolu rozprávať. Kľudný hovor prechádza časom do hádky a figurant napadne psovoda. Psovod púšťa vodítko a pes musí na útočiaceho figuranta previesť zákrok , ktorým ho od ďalšej činnosti odradí. Figurant naznačuje údery a po krátkom boji ostáva stáť. Psovod uchopí vodítko a povelom na pustenie ukončí činnosť psa a spolu odchádzajú na určené miesto. Počas tohto cviku sa hodnotí pozornosť psa, jeho schopnosť okamžite a nekompromisne zasiahnuť v reakcii na útok na psovoda a svojou aktívnou činnosťou znemožniť figurantovi dokončiť útok. Nepozornosť psa, váhavý útok a slabý zákus a nepresvedčivý zákrok  znamenajú bodovú stratu. Neprevedenie zákroku znamená, že tento cvik sa nehodnotí. V prípade zlyhania psa v tomto cviku pes môže v bonitácii pokračovať, ak jeho celková strata bodov nepresiahla hranicu ešte umožňujúcu uchovnenie. 

5.6. skúška tvrdosti.

Psovod so psom stojí v určenom bode a psa pridržiava za obojok. Vo vzdialenosti 50 krokov prichádza zboku figurant. Keď príde na pomyslenú os, jedným výkrikom a jedným výstražným pohybom upúta pozornosť psa, otočí sa a dáva sa na útek od psa. Následne na to psovod vysiela psa na zákrok a sám beží okamžite za ním, pričom ho môže k zákroku hlasom povzbudzovať. Keď pes prekoná približne polovičnú vzdialenosť k figurantovi, tento sa otáča, a s výstražnými pohybmi a krikom beží proti psovi. S cieľom odradiť ho od zákroku. Pes bez zaváhania musí svojim zákusom tento útok tvrdo zastaviť a figuranta bojom zadržiavať až do príchodu psovoda. Po zákuse pes dostáva dva údery mäkkým obuškom na menej citlivé miesta tela. Po príchode na miesto boja psovod povelom zastaví činnosť figuranta a ďalším povelom odvolá psa, pripne ho na vodítko a z daného priestoru odchádza. V prípade, že pes nepustí na povel, psovod psa zvesí a pokračuje ďalej ako je popísané. Hodnotený je len presvedčivý, tvrdý  zákrok, ktorý neovplyvnil ani boj figuranta, ani údery na psa. Ak je zákrok váhavý a boj nedostatočný, hodnotí sa s bodovou zrážkou. Ak pes reaguje na údery, ale znovu sa zahryzáva, je to rovnako chyba. Ak sa pes nechá od zákroku odradiť, prípadne po údere od figuranta odchádza, cvik je hodnotený nedostatočne. V takomto prípade, ak jeho celková strata bodov umožňujúca uchovnenie nepresiahla túto hranicu, pokračuje v bonitácii.