Chovateľský poriadok

Článok  1.0 Účel a pôsobnosť

  1. Chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok slúži k vedeniu chovu psov plemena americký bandog v klube Swinford Bandog Slovakia.   
  2. Snaží sa o vytváranie predpokladov na zvýšenie úrovne chovu psov plemena americký bandog  v súlade so štandardom plemena , zlepšovanie jeho zdravotného stavu, povahových vlastností a o rozvoj záujmovej kynologickej činnosti.
  3. Ustanovenie tohto Chovateľského poriadku platí pre všetkých členov klubu, ktorí sú majiteľmi psov plemena americký bandog. Po stránke chovateľskej je pre nich záväzný v plnom znení.

Článok  2.0 Plemeno

2.1   Plemeno tvoria psy a suky s platným Preukazom pôvodu  (ďalej PP) vydaných klubom SBS. Klub uznáva vydané PP od chovateľských klubov: SBK, KAB, UCI-ČR. (Časom sa môže zmeniť  zoznam klubov) 

2.2   Exportovaní jedinci  musia byť nezameniteľne označení (čip)  a musí im byť odobraná a vyhodnotená DNA.

2.3    Exportovaní jedinci z krajín, kde chov nie je registrovaný, musia byť rovnako nezameniteľne označení,  a musí im byť odobraná a vyhodnotená vzorka DNA a až potom budú zaradení do Pomocného Registra a bude im vydaný PP z Pomocného registra.

2.4   Klub neuznáva za amerického bandoga žiadneho jedinca, kde je primiešané akékoľvek iné plemeno a nebude spolupracovať so žiadnou takouto organizáciou, či jednotlivcom. 

Článok  3.0 Chovateľ

3.1   Chovateľom v zmysle tohto Chovateľského poriadku je osoba staršia ako 18 rokov, je právoplatným členom klubu, ktorý má priznaný a v klube zaregistrovaný názov chovateľskej stanice. Zároveň spĺňa všetky  podmienky: Chovateľského, Zápisného a Bonitačného poriadku klubu pre chovateľskú činnosť, a v dobe krytia suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a zároveň je držiteľom uznanej chovateľskej stanice. 

3.2   Všetky právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva, alebo držby sa riadia ustanoveniami občianskeho, prípadne obchodného zákonníka. 

3.3   V prípade spoluvlastníctva  chovného zvieraťa ak sú nimi dvaja členovia klubu, doporučuje sa uviesť splnomocnenie  k právnym aktom jedného z nich. 

3.4   Ak prešlo chovné zviera do vlastníctva iného člena klubu, prechádzajú na neho všetky záväzky, pokiaľ pri prevode nebolo dohodnuté inak.  

3.5   Každá zmena majiteľa musí byť  písomne do 7 dní nahlásená poradcovi chovu a musí byť vykonaný zápis v   príslušnej kolónke PP daného jedinca. 

3.6   Ak zomrie majiteľ chovnej suky v dobe gravidity, môže sa vrh zapísať ešte buď do chovateľskej stanice zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu dediča, prípadne jeho nadobúdateľa podľa písomnej dohody s dedičmi. V každom prípade je nutné, aby sa takýto nadobúdateľ stal členom klubu a všetky zmeny boli registrované v Plemennej knihe klubu. 

3.7   Produkcia šteniat bez PP je pokladaná za hrubé porušenie chovateľskej etiky a je s ňou nezlučiteľná. Ten kto sa jej dopustí, bude mu pozastavená činnosť na dva roky. Toto pozastavenie sa týka aj všetkých jedincov, ktorí boli v čase priestupku v jeho majetku a to aj po prípadnej zmene majiteľa. Opakovaný priestupok je dôvodom na ukončenie členstva. O tom rozhoduje vždy svojim uznesením členská schôdza. 

Článok  4.0 Poradca chovu

4.1     Poradca chovu je členom klubu ustanovený do funkcie schválením na členskej schôdzi a stáva sa členom výboru klubu.

4.2     Poradca chovu vedie Plemennú knihu klubu, vydáva členom požadované tlačivá a povolenia potrebné pre chovateľskú činnosť.  Je oprávnený prevádzať príslušné záznamy  do PP, ktorých platnosť potvrdzuje pečiatkou a podpisom.

 4.3    V spolupráci s výborom klubu vypracováva rámcovú koncepciu ďalšieho postupu v chove a túto spolu s vyhodnotením chovu predkladá členskej schôdzi.

4.4.   Predkladá návrhy na zlepšenie úrovne chovu, zdravotný aspekt chovných zvierat,  zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými partnermi ich zdravotné skúšky a testy, ktorých výsledky zapisuje do PP a je povinný ich archivovať. 

4.5    Poradca chovu je predsedom trojčlennej bonitačnej komisie.

4.6    V spolupráci s ďalším členom výboru vykonáva kontroly vrhov členov klubu , prevádza o tom záznamy na ktorých základe sú vydávané klubom PP.  Má nárok na náhradu trov spojených s kontrolami vrhov podľa schválenej smernice klubu.

4.7    Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa  pri kontrole vrhu na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú požiadavkám po stránke štandardu, ako aj po zdravotnej stránke a môže uložiť  ich odborné utratenie, resp. elimináciu z vrhu a ďalej  navrhuje iné opatrenia na závady zistené pri kontrole vrhu a na ich odstránenie.

Článok  5.0 Chov

5.1     Pod pojmom chov rozumieme cielenú plemenitbu amerického bandoga v čistokrvnej podobe. Chov je riadený klubom v súlade  s jeho potrebami a stanovenými cieľmi. Ako jediné možné pokračovanie je dané Swinfordovým šľachtiteľským programom amerického bandoga. 

5.2     K plemenitbe je možné použiť len čistokrvné jedince s preukázateľným pôvodom, spĺňajúce podmienky chovnosti stanovené klubovými predpismi.  

5.3    V prípade splnenia podmienok zaradenia do chovu môže byť suka krytá ľubovoľným psom, pokiaľ tento spĺňa podmienky tohto Chovateľského poriadku. Výber krycieho psa je výlučne záležitosťou chovateľa a jeho dohody s majiteľom krycieho psa. Len v odôvodnených zdravotných prípadoch a v prípadoch vysokého nebezpečenstva genetických porúch má právo Poradca chovu tento výber neschváliť a doporučiť iného krycieho psa.

5.4   Výber partnerov v príbuzenskej plemenitbe do druhej generácie si vykonáva majiteľ samostatne. Príbuzenská plemenitba užšia ako 2 / 2 nie je povolená!  Výnimku jedine v odôvodnených prípadoch môže na návrh poradcu chovu schváliť výbor klubu, resp. ak časový aspekt dovolí, tak členská schôdza. 

5.5    Jedinci, ktorí splnili všetky podmienky stanovené klubom v procese uchovnenia sa stávajú chovnými do vekovej hranice určenej týmto poriadkom bez obmedzenia. 

5.6    Majiteľ v prípade, že plánuje chov, musí mať schválený Plemenou knihou klubu názov chovateľskej stanice. Chovateľ poradcovi chovu písomne pošle žiadosť o Registráciu chovateľskej stanice, kde uvedie tri, maximálne dvojslovné názvy, z ktorých jeden, doteraz nepoužitý, mu bude schválený. Tento názov poradca chovu zaregistruje a vydá o tom chovateľovi Certifikát. Majiteľ, v dobe prvého krytia zvieraťa, musí mať 18 rokov! 

 Článok 6.0 Chovní jedinci

 6.1    Chovní jedinci musia splniť tieto podmienky pre uznanie chovnosti a zaradenie do chovu : 

        1. Čistokrvnosť osvedčená platným preukazom pôvodu klubom a klubmi, uvedenými v bode 2.1.      

        2. Nezameniteľné označenie a zhodná identifikácia.  Klub odporúča čipovanie.

        3. Dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 24 mesiacov. Výnimočne a so súhlasom poradcu chovu 23 mesiacov.

        4. RTG bedrových a lakťových kĺbov vykonané po dosiahnutí veku 15 mesiacov so  zmluvným pracoviskom    veterinárnej organizácie (Bonitačný poriadok) .

         5. Odobraté a vyhodnotené vzorky DNA zmluvným pracoviskom  (Bonitačný poriadok) .

        6. Úspešné absolvovanie klubovej bonitácie. 

         7. Splnenie ostatných špecifických podmienok chovnosti. 

6.2    Zaradenie do chovu potvrdzuje poradca chovu v PP po ukončení úspešnej bonitácie. 

6.3    Každý jedinec, ktorý splnil podmienky chovnosti je zaradený do chovu na klubovej úrovni. 

6.4    Z chovu sa vylúčia zvieratá, ktoré preukazujú vo svojich odchovoch zvýšený výskyt anatomických a povahových vád, ako aj genetické poruchy.  O takomto vylúčení zvieraťa rozhoduje na návrh poradcu chovu výbor klubu. 

6.5     Do chovu sa nezaradia zvieratá, u ktorých bol uskutočnený zákrok na zakrytie, alebo odstránenie anatomickej, fyziologickej, alebo exteriérovej vady. 

6.6     Klub rešpektuje pravidlá iných klubov na  uchovnenie zvierat v bode 2.1 a tieto zvieratá považuje za chovné.  V každom prípade pri  krytí takýmto jedincom partnera z nášho klubu,  je potrebné odobrať a vyhodnotiť vzorky DNA. Úhrada vyhodnotenia takejto vzorky je na dohode oboch majiteľov . Takúto vzorku je povinný člen nášho klubu zaslať poradcovi chovu. Z krytia je nutné  zhotoviť neprerušovaný videozáznam, ktorý je potrebný archivovať u majiteľa po dobu 3 rokov, prípadne  tento záznam na CD nosiči odovzdať k archivácii poradcovi chovu. 

6.7    Pri použití do chovu zvieraťa z krajín, kde nie je registrovaný klub, resp. takýto jedinec nie je v klube danej krajiny, je bezpodmienečne nutné previesť  identifikáciu takéhoto zvierať a, majiteľ takéhoto jedinca musí tento stav potvrdiť čestným vyhlásením,  odobrať a vyhodnotiť DNA, z krytia vyhotoviť záznam. Doporučujeme zistiť si výsledky RTG. Šteňatá narodené z takéhoto spojenia sú zaradené do Pomocného registra klubovej plemennej knihy. Po ich úspešnom uchovnení  im klubová plemenná kniha vystaví originálny PP. (Bod 1.1.3 Zápisného poriadku).

6.8     Zapožičanie chovného zvieraťa je možné členovi klubu len z klubov uvedených v bode 2.1. Takéto zviera musí byť nezameniteľne označené, musí byť uchovnené, musí mať PP, odobratú a vyhodnotenú DNA  a nový majiteľ musí predložiť Zmluvu o zapožičaní.

Článok 7.0 Pripúšťacie povolenie

7.1      Pripúšťacie povolenie je prvotným dokladom chovateľskej činnosti. Žiada oň majiteľ chovnej suky minimálne 1 mesiac pred plánovaným háraním , alebo krytím,  doporučeným listom poradcu chovu.

7.2      V Žiadosti o Pripúšťacie povolenie uvedie mená  3 psov, o ktorých je presvedčený, že pripadajú do úvahy ako možní partneri krytia. K žiadosti je potrebné doložiť kópie PP psov s jeho platným uchovnením , či inými výsledkami zdravotných  skúšok.

7.3      Poradca chovu do 7 dní odošle chovateľovi Pripúšťacie povolenie. V nich uvedie svoj súhlas s výberom psov chovateľom, alebo v prípade odôvodneného nesúhlasu doporučí vhodného psa. 

7.4     Majiteľ chovnej suky vypíše do Pripúšťacieho povolenia všetky náležitosti v ňom uvedené a po nakrytí nechá povolenie podpísať majiteľom chovného psa, ktorý podpisom potvrdí krytie jeho psom. Pripúšťacie povolenie odosiela chovateľ do 7 dní po nakrytí  doporučene poradcovi chovu. Na základe došlého vyplneného Pripúšťacieho povolenia zasiela poradca chovu  chovateľovi Prihlášku k zápisu šteniat. 

7.5     Platnosť Pripúšťacieho povolenia je jeden rok od jeho vydania poradcom chovu.

7.6    Ak suka 14 dní po termíne pôrodu neporodí, chovateľ zasiela doporučene Originál Pripúšťacieho povolenia poradcovi chovu na archiváciu a ak plánuje ďalšie krytie, vyžiada si nové Pripúšťacie povolenie.

7.7    Pripúšťacie povolenie musí byť vypísané aj v prípade, že obidve chovné zvieratá patria jednému  a tomu istému m majiteľovi.

7.8    V prípade, že niektorí z jedincov nemal splnené podmienky chovnosti, šteňatá z takéhoto spojenia nemôžu byť zapísané v Plemennej knihe a nemôžu im byť vystavené PP.  Voči priestupcovi bude zavedené disciplinárne konanie so zákazom chovateľskej činnosti (bod 3.7).

Článok 8.0  Krytie

8.1    Ku krytiu v zmysle tohto Chovateľského poriadku môže dôjsť len medzi jedincami plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniam článku 6.0 a v náväznosti na ďalšie články tohto poriadku.

8.2    Krytie suky v priebehu jedného hárania dvomi a viacerými psami je neprípustné a šteňatá z takéhoto spojenia nemôžu byť zapísané v Plemennej knihe.

8.3    Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené umelou insemináciou len v prípade, že suka už odchovala minimálne jeden vrh prirodzenou cestou a u psa je už tiež registrovaný minimálne jeden vrh prirodzenou cestou.  V opačnom prípade je umelá inseminácia neprípustná. Umelú insemináciu môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý  identitu oboch zvierat a prevedený úkon potvrdí v Pripúšťacom povolení.  V prípade, že takéto potvrdenie bude chýbať, vrh sa nezapíše do Plemennej knihy klubu. 

8.4   V prípade, že majiteľ suky požaduje zopakovanie krytia v priebehu jedného hárania, je majiteľ psa povinný mu toto tzv. prekrytie umožniť. 

8.5   U chovnej suky je doporučený max. jeden vrh v danom kalendárnom roku. U psa je počet krytí neobmedzený. V prípade potreby počet krytí jedného psa môže obmedziť  klub na členskej schôdzi na návrh poradcu chovu. 

8.6   Výška úhrady za krytie je výlučne vecou dohody medzi dvomi majiteľmi. Doporučuje sa písomná dohoda.

8.7    Ak ako úhradu za krytie požaduje majiteľ krycieho psa šteňa,  prvý výber z vrhu má chovateľ, druhý majiteľ krycieho psa. Chovateľ je povinný sa o šteňa, ktoré si vybral majiteľ chovného psa,  starať minimálne 49 dní a hradí aj poplatok za vydanie PP. 

8.8    V prípade zmeny majiteľa nakrytej suky, alebo krycieho psa sú obaja majitelia  povinní sa o danej zmene informovať a garantovať druhej strane pôvodne dohodnuté záväzky a záruky. Zmenu sú povinní oznámiť aj poradcovi chovu do 7 dní doporučeným listom. 

8.9    Majiteľovi krycieho psa pri krytí prislúchajú rovnaké práva a povinnosti ako majiteľovi chovnej suky vrátane dôsledkov v prípade porušenie bodov tohto Chovateľského poriadku. 

Článok 9.0 Vrh

9.1    Chovateľ je povinný informovať poradcu chovu doporučeným listom do 7 dní od narodenia vrhu o  tejto skutočnosti. Oznámi celkový počet šteniat, počet šteniat podľa pohlavia a počet ponechaných  šteniat , resp. počet mŕtvo narodených, alebo počet utratených šteniat.

9.2   Vo vrhu odporúčame  ponechať najviac 8 šteniat. Atypické šteňatá , alebo šteňatá  s patologickými anomáliami by mali byť z vrhu odstránené veterinárnym lekárom v zmysle zákonov.                      

9.3    Kontrola vrhu je vykonaná najskôr vo veku 7 týždňov, najneskôr vo veku 10 týždňov. O kontrolu žiada chovateľ poradcu chovu najneskôr 14 dní vopred doporučeným listom. Najneskôr v deň kontroly vrhu   musia byť všetky šteňatá nezameniteľne označené (čip)  vrátane potvrdenia veterinárneho lekára, ktorý vrh čipoval a registroval .

9.4   Chovateľ je povinný starať sa o suku  v dobe gravidity a kojenia o ňu a celý vrh tak, aby zabezpečil  úspešný vývoj šteniat a ich dobrý zdravotný stav.

9.5    V prípade zistenia nedostatkov vo výžive, zlý zdravotný stav matky a šteniat, nevhodné chovateľské podmienky pri kontrole vrhu je poradca chovu oprávnený navrhnúť pozastavenie výkonu chovu danému  chovateľovi výboru klubu, ktorý o tom rozhodne. O obnove chovu rozhodne na žiadosť chovateľa opäť  výbor klubu.

9.6     V čase odberu šteniat novým majiteľom, musia byť šteňatá po kontrole vrhu a musia byť staré minimálne 49 dní.  

9.7    Cena za šteňa je určená dohodou medzi chovateľom a novým majiteľom šteňaťa. Klub doporučuje obom  stranám uzavrieť kúpno – predajnú zmluvu.. Súčasťou ceny za šteňa je jeho PP, čip a základné veterinárne  ošetrenia a vakcinácie. 

9.8    V prípade rozhodnutia poradcu chovu sa odoberie vzorka DNA určeného šteňaťa z vrhu a vykoná sa jej vyhodnotenie na náklady chovateľa. Rovnako sa vždy postupuje u jedincov zaradených do Pomocného registra.  

 Článok 10.0 Veková hranica

10.1    Minimálny vek pre použitie chovných zvierat je 24 mesiacov, vo výnimočných prípadoch ako 6.3.3

10.2   Pes má uznanú doživotnú chovnosť bez obmedzenia veku.

10.3    Vek chovnosti suky  je ohraničený 8 rokom veku života.

10.4    Chovateľ môže požiadať o predĺženie chovnosti suky na jeden ďalší vrh v prípade, ak suka neodchovala počas svojho života viac ako tri vrhy. O predĺžení chovnosti na návrh poradcu chovu rozhoduje výbor klubu. 

Článok 11.0 Plemenná kniha

11.1      V plemennej knihe sa pre potreby klubu vedie evidencia čistokrvných psov a súk.  Zapisujú sa sem : 

              1. Šteňatá z vrhov, ktoré splnili všetky podmienky zápisného poriadku klubu

              2. Importované čistokrvné jedince s PP vystavenými klubmi v zmysle 2.1

              3. Chovné jedince a ich odchovy pre ktoré je zavedený Pomocný register

11.2      Plemennú knihu vedie poradca chovu, ktorý ju v prípade potreby predkladá k nahliadnutiu a kontrole výboru klubu a Revíznej komisii.

11.3      Na základe údajov z Plemennej knihy vydáva klub konkrétne PP na šteňatá  spĺňajúce kritériá tohto chovateľského poriadku.  PP kontroluje a správnosť overuje podpisom predseda klubu a poradca chovu.

11.4.     Ostatné okolnosti rieši článok 1. Zápisného poriadku. 

Článok 12.0 Špecifické podmienky chovnosti

12.1   RTG bedrových kĺbov do hodnoty C vrátane a RTG lakťových kĺbov do hodnoty 2 vrátane. V prípade, že jeden z partnerov je hodnotený hraničným výsledkom (C, alebo 2) musí byť jeho partner v danom znaku negatívny. Zhotovenie a vyhodnotenie RTG snímkov vykonáva zmluvne dohodnutá veterinárna organizácia. Výsledok iných inštitúcií je neprijateľný a neakceptovaný.   

12.2   Odobraná a vyhodnotená vzorka DNA každého uchovňovaného jedinca. V prípade krytia v zahraničí je povinnosťou člena klubu vždy odobrať DNA a poslať na vyhodnotenie aj od takéhoto zvieraťa.  Vyhodnotenie vzoriek DNA vykonáva organizácia s ktorou má klub uzatvorenú zmluvu. 

12.3   Úspešné absolvovanie bonitácie v zmysle Bonitačného poriadku klubu.

12.4   Ďalšie, v súčasnosti nešpecifikované podmienky zaradenia do chovu klubom. 

12.5   Informácie, inštruktáž a poskytnutie informácií ohľadne vykonávania RTG a DNA poskytne poradca chovu na požiadanie ktoréhokoľvek člena klubu obratom. 

   Článok 13.0 Kritériá vyraďujúce z chovu

13.1     Vady vyraďujúce z chovu : 

            1. kryptorchizmus, monorchizmus

            2. chudozubosť (toleruje sa chýbajúce P1 alebo M3)

            3. podkus a voľný predkus

            4. dlhá srsť

            5. vady v pigmentácii a neprípustné farby – biele znaky na hlave, biele znaky na nohách (prípustné sú biele prsty), dvojfarebné znaky.

            6. nedostatočné povahové vlohy

            7.  nedostatočný pohlavný výraz u psov. 

13.2   Vadou vyraďujúcou z chovu je výsledok RTG bedrových kĺbov D a E. RTG lakťových kĺbov 3 a 4.

13.3   Zatajovanie vád operačnými a inými kozmetickými zákrokmi, je rovnako dôvodom na vyradenie takéhoto jedinca z chovu. 

Článok 14.0 Záverečné ustanovenie

14.1    Táto Smernica nesie názov Chovateľský  poriadok klubu Swinford Bandog Slovakia a bola schválená členskou schôdzou.

14.2    Neoddeliteľnou súčasťou tohto Chovateľského poriadku je aj klubový Zápisný a Bonitačný  poriadok klubu. 

14.3    Zmenu v Chovateľskom poriadku môže na návrh ktoréhokoľvek člena môže po schválení výborom klubu odsúhlasiť členská schôdza.  Platnosť takýchto zmien nesmie byť retroaktívna a musí mať vyznačený dátum platnosti zmeny, alebo úpravy. 

14.4    Všetky písomnosti, tlačoviny, výsledky a protokoly sú výlučným majetkom klubu. Poskytovať ich tretím osobám je možné len po schválení výborom klubu. 

Bonitačný poriadok

Článok 1.0 – Základné ustanovenia 

  1. Bonitácia klubu  je verejnosti prístupná chovateľská akcia usporiadaná klubom  v zmysle tohto poriadku, spravidla v jarnom a jesennom termíne. Termín je oznámený mesiac vopred na internetovej stránke klubu.
  2. V prípade žiadosti člena klubu, môže byť uskutočnená aj mimoriadna bonitácia. Jej priebeh je totožný s priebehom riadnej bonitácie. Miesto, čas , figuranta a zloženie bonitačnej komisie v tomto prípade určuje výbor klubu. Všetky náklady v tomto prípade hradí žiadateľ. 
  3.  Bonitácia je komplexné hodnotenie exteriéru a povahy psa oproti štandardu plemena. Úspešné absolvovanie bonitácie je posledným krokom pre zaradenie zvieraťa do chovu. 
  4.  Bonitácia prebieha pod vedením trojčlennej komisie , vždy podľa štandardu plemena. 
  5.  Priebeh bonitácie môže byť natáčaný pre potreby klubu na video a môže byť archivovaný.

Článok 2.0 – Podmienky účasti na bonitácii.

2.1  K bonitácii sú pripustení len tí psi a suky, ktorých majiteľ zaslal v termíne najneskôr 1 mesiac pred akciou písomnú prihlášku k bonitácii svojho zvieraťa (zvierat) a zaplatil príslušný poplatok. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

2.2. Bonitovaný jedinec  v deň bonitácie musí mať minimálne 18 mesiacov a musí byť nezameniteľne označený.

2.3  Jedinec musí mať zhotovené RTG bedrových kĺbov do hodnotenia C vrátane.

2.4  Jedinec musí mať zhotovené RTG lakťových kĺbov do hodnotenia 2 vrátane.

2.5  Obidva RTG snímky musia byť posúdené zmluvným partnerom klubu. Hodnotenie a snímky uložené na CD nosiči odovzdá majiteľ zvieraťa najneskôr v deň bonitácie k archivácii  poradcovi chovu.  Na posudky nezazmluvnených organizácií nebude braný zreteľ. 

Článok 3.0  Bonitačná komisia.

3.1  Bonitačná komisia je trojčlenná. Komisiu vedie poradca chovu, druhým členom je spravidla výcvikár klubu, ktorého môže nahradiť ľubovoľný člen výboru, rovnakou osobou – členom výboru je aj tretia osoba komisie. 

3.2  Komisia hodnotí jedinca po stránke exteriérovej a povahovej v priebehu celého trvania bonitácia  všíma si jeho správanie aj keď nie je  priamo posudzovaný. 

3.3  Zistené skutočnosti sú zapísané v bonitačnej karte. Originál ostáva poradcovi chovu  k archivácii a kópiu dostáva majiteľ jedinca. 

3.4  Úspešný priebeh bonitácie musí byť potvrdený minimálne dvomi členmi komisie. Výsledok úspešného i neúspešného absolvovania bonitácie poradca chovu zdôvodní verejne hneď po ukončení posúdenia daného jedinca.

3.5  Úspešné absolvovanie zapisuje do PP. 

3.6  Bonitačná komisia je povinná navodiť počas posudzovania takú situáciu, aby bolo možné čo najobjektívnejšie posúdiť a preveriť povahové vlastnosti  jedinca. 

3.7  V odôvodnených prípadoch nariadiť opakovanie výkonu psa pri povahových skúškach. 

3.8  Má právo vykázať z priestorov osoby, ktoré narušujú priebeh bonitácie, prípadne odmietnuť posudzovanie.

3.9  V prípade výnimočných udalostí (počasie, zranený figurant, ap.) má komisia právo zmeniť priebeh bonitácie, nie však tak, aby bol porušený ktorýkoľvek z bodov tohto Bonitačného poriadku. 

3.10  Členom bonitačnej komisie nemôže byť ten jej člen, ktorého jedinec je v tom čase bonitovaný s výnimkou časti, kde sa posudzuje exteriér jedinca.  Pre tento nevyhnutný čas musí byť v komisii náhradný člen. 

Článok 4.0  Povinnosti majiteľa psa (suky) 

4.1  Včas sa prihlásiť v stanovenom termíne, uhradiť bonitačný poplatok, včas sa dostaviť so všetkými potrebnými dokladmi na miesto konania bonitácia a riadiť sa pokynmi bonitačných komisárov. 

4.2  Predviesť v priebehu celej bonitácie svojho jedinca, tak aby mohli vyniknúť všetky jeho prednosti potrebné k správnemu posúdeniu. Jedinec musí byť opatrený obojkom a vodítkom. 

4.3   Za škody spôsobené psom v plnej miere zodpovedá jeho majiteľ. 

Článok  5.0. Priebeh bonitácie

5.1   Majiteľ jedinca nastúpi k posúdeniu s pripútaným psom. V prvom kroku sa preverí identita psa (čip). V druhom kroku sa mu odoberú vzorky na vyhodnotenie DNA.

5.2   Nasleduje posúdenie exteriérových znakov a výsledky sa zapisujú priamo do bonitačnej karty, podľa ktorej predtlače sa postupuje.. Pri posudzovaní sa kladie dôraz na exteriérové klady ale aj prípadné vady.  

5.3   Nasleduje skúška povahových vlôh – kolík. Majiteľ jedinca má možnosť výberu zákroku na ochranný rukáv, alebo na Ringo oblek.  Ak pes zlyhá v tejto fáze preverovania, ďalej v bonitácii nepokračuje a je hodnotený ako neúspešný. 

5.4  Ďalšou časťou bonitácie je preskúšanie predpísaných cvikov poslušnosti.

5.5  Nasleduje skúška bojovnosti.

5.6  Poslednou skúškou je skúška tvrdosti.

5.8  Bonitácia je podľa jednotlivých  dielov (cvikov) preskúšania hodnotená konkrétnym počtom bodov, ktorých celkový počet je 50. K získaniu chovnosti je potrebných získať minimálne 35 bodov za podmienky, že jedinec nezlyhá na skúške povahových vlôh. 

5.7  V prípade, že je jedinec výrazne neovládateľný, či agresívny, nemôže byť posúdený a prepadá mu jeden termín bonitácie. 

5.8. V deň konania bonitácie je v danom mieste tréning bonitovaných jedincov neprípustný.

5.9. V prípade zlyhania bonitovaného jedinca sú mu umožnené dva opravné termíny. Ak jedinec nezvládne predpísaný postup ani na tretí krát, je vyradený ako nechovný. 

5.10 Protest voči výroku bonitačnej komisie je neprípustný. Protest možno podať len ak sa poruší priebeh bonitačného konania.  O výsledku protestu rozhoduje bonitačná komisia do 30 minút po uskutočnení bonitácie za prítomnosti protestujúceho.  Konečný výrok komisie je neodvolateľný.

Článok 6.0 Záverečné ustanovenia

6.1   V prípade, že sa dodatočne zistí, že jedinec nespĺňa akúkoľvek podmienku oprávňujúcu k účasti na bonitácii, je bonitácia vyhlásená za neplatnú.

6.2   Rozhodnutím výboru , alebo členskej schôdze klubu, môže byť priebeh bonitácie menený a dopĺňaný o ďalšie cviky, resp. pravidlá. Vždy však až od termínu zmeny, nikdy nie so spiatočnou platnosťou. 

Popis a priebeh cviku

5.3 – Skúška povahových vlôh.

Psovod privedie psa na komisiou určené miesto, na obojok (postroj je neprípustný!) pripevní pevne ukotvenú reťaz v dĺžke 3 – 5 metrov a vzdiali sa do určeného úkrytu mimo priamy dohľad psa.  Po 2 minútach od ukrytia sa psovoda prichádza z opačného smeru figurant prirodzeným krokom bez výstražných pohybov a bez zvukového prejavu a prechádza okolo uviazaného psa vo vzdialenosti 3 – 5 metrov. Keď minie stanovište psa o 10 – 15 krokov, otočí sa rovnakým tempom sa vracia naspäť.  Po príchode na úroveň psa (bez ohľadu na jeho aktuálny prejav) s krikom zaútočí na psa a útočí až do jeho zákroku, pričom sa ho svojim prejavom a pohybom snaží od zákroku odradiť. Tesne po útoku na psa vystrelí tretia osoba ešte pred zákusom 1 krát zo zbrane s kalibrom 6 mm a vyšším. Rovnako 1 x vystrelí tesne po zákuse. Figurant s náprahom 2x udrie psa mäkkým obuškom na menej citlivé miesta. Pes má bez váhania útočiaceho figuranta zákrokom zneškodniť, nesmie sa nechať odradiť hlukom výstrelu, údermi a odporom figuranta, na čo následne figurant so psom zvedie krátky boj a ostáva bez pohnutia stáť. Na príkaz komisie vychádza psovod z úkrytu a normálnym krokom prichádza k psovi. Povel na pustenie je povolený. Psa si pripne na vodítko a odopne reťaz. V prípade, že pes nepúšťa, zvesí ho z rukáva (ringa) a s takto uvoľneným psom odchádza na miesto určené komisiou. Pri tomto cviku komisia hodnotí pozornosť psa, jeho orientáciu na figuranta, rýchlosť , okamžitosť a kvalitu zákroku, intenzitu a kvalitu boja a pevnosť nervov. V prípade, že pes v tejto činnosti mierne zaváha a predsa zakročí, odrazí sa to v jeho hodnotení. Ak pes v tomto cviku zlyhá, neprevedie zákrok, alebo ho prevedie veľmi váhavo a nepresvedčivo, v ďalšom priebehu bonitácie nepokračuje a nemôže byť hodnotený. 

5.5. skúška bojovnosti

Psovod s pripútaným psom idúcim pri nohe, postupujú určeným smerom. Oproti nim zo vzdialenosti 30 metrov postupuje normálnym krokom, bez akéhokoľvek dráždenia figurant.  Keď sú vo vzdialenosti približne 5 metrov od seba, psovod figuranta zastaví povelom, psa posadí k nohe a začnú sa spolu rozprávať. Kľudný hovor prechádza časom do hádky a figurant napadne psovoda. Psovod púšťa vodítko a pes musí na útočiaceho figuranta previesť zákrok , ktorým ho od ďalšej činnosti odradí. Figurant naznačuje údery a po krátkom boji ostáva stáť. Psovod uchopí vodítko a povelom na pustenie ukončí činnosť psa a spolu odchádzajú na určené miesto. Počas tohto cviku sa hodnotí pozornosť psa, jeho schopnosť okamžite a nekompromisne zasiahnuť v reakcii na útok na psovoda a svojou aktívnou činnosťou znemožniť figurantovi dokončiť útok. Nepozornosť psa, váhavý útok a slabý zákus a nepresvedčivý zákrok  znamenajú bodovú stratu. Neprevedenie zákroku znamená, že tento cvik sa nehodnotí. V prípade zlyhania psa v tomto cviku pes môže v bonitácii pokračovať, ak jeho celková strata bodov nepresiahla hranicu ešte umožňujúcu uchovnenie. 

5.6. skúška tvrdosti.

Psovod so psom stojí v určenom bode a psa pridržiava za obojok. Vo vzdialenosti 50 krokov prichádza zboku figurant. Keď príde na pomyslenú os, jedným výkrikom a jedným výstražným pohybom upúta pozornosť psa, otočí sa a dáva sa na útek od psa. Následne na to psovod vysiela psa na zákrok a sám beží okamžite za ním, pričom ho môže k zákroku hlasom povzbudzovať. Keď pes prekoná približne polovičnú vzdialenosť k figurantovi, tento sa otáča, a s výstražnými pohybmi a krikom beží proti psovi. S cieľom odradiť ho od zákroku. Pes bez zaváhania musí svojim zákusom tento útok tvrdo zastaviť a figuranta bojom zadržiavať až do príchodu psovoda. Po zákuse pes dostáva dva údery mäkkým obuškom na menej citlivé miesta tela. Po príchode na miesto boja psovod povelom zastaví činnosť figuranta a ďalším povelom odvolá psa, pripne ho na vodítko a z daného priestoru odchádza. V prípade, že pes nepustí na povel, psovod psa zvesí a pokračuje ďalej ako je popísané. Hodnotený je len presvedčivý, tvrdý  zákrok, ktorý neovplyvnil ani boj figuranta, ani údery na psa. Ak je zákrok váhavý a boj nedostatočný, hodnotí sa s bodovou zrážkou. Ak pes reaguje na údery, ale znovu sa zahryzáva, je to rovnako chyba. Ak sa pes nechá od zákroku odradiť, prípadne po údere od figuranta odchádza, cvik je hodnotený nedostatočne. V takomto prípade, ak jeho celková strata bodov umožňujúca uchovnenie nepresiahla túto hranicu, pokračuje v bonitácii.

Stanovy

1. Názov, sídlo, pôsobnosť 

NÁZOV: Swinford Bandog Slovakia SÍDLO: Cintorínska 14, 900 31 Stupava, Slovenská republika PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky 

2. Poslanie, činnosť a ciele klubu 

2.1. klub je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, dobrovoľným záujmovým klubom združujúcim chovateľov a majiteľov psov plemena americký bandog a priateľov tohto klubu 2.2. toto dobrovoľné združenie je otvorený spoločenský klub, budovaný na demokratických princípoch, je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach 2.3. zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie (plemennej knihy) a vydávanie preukazov pôvodu pre plemeno americký bandog pre psov a suky zaregistrované v klube a následne na šteniatka z ich vrhov 2.4. klub je právnym subjektom s vlastnými stanovami 2.5. klub sa stará o rozvoj plemena americký bandog, o udržanie a zlepšenie jeho genofondu, zdravia, pracovných a povahových vlastností 2.6. podieľa sa na organizovaní popularizácie a propagácie plemena americký bandog 2.7. kontroluje podmienky chovu psov, propaguje a dodržiava etické princípy chovu amerického bandoga 

3. Členstvo, práva a povinnosti v klube 

3.1. Členstvo v klube je dobrovoľné a počet členov je neobmedzený 3.2. Riadnym členom klubu sa môže stať bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské vyznanie, pohlavie a vek, každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a v súlade s nimi chce pracovať a podieľať‘ sa na rozvoji klubu a ktorá dosiahla vek 18 rokov. 

3.2.1. Členstvo v klube môže byť riadne alebo čestné. 3.2.2 Podmienkami pre vznik riadneho členstva v klube sú: – podanie prihlášky, – schválenie členstva na základe podanej prihlášky Výborom klubu a Členskou  schôdzou,  zaplatenie členského poplatku. 3.2.3 Riadne členstvo vzniká v momente kumulatívneho splnenia podmienok podľa bodu 3.2.2 tohto článku týchto stanov. 

3.2.2. Čestné členstvo v klube vzniká na návrh členskej schôdze a po schválení členskou schôdzou jednotlivcom, ktorí sa mimoriadne zaslúžia o rozvoj klubu. Čestný člen je oslobodený od členského poplatku a má všetky práva a povinnosti riadneho člena. 

3.3. Členstvo v klube zaniká: 

3.3.1. vystúpením z klubu, formou doručenia písomného oznámenia o vystúpení z klubu Výboru klubu, pričom zánik členstva vystúpením je účinný ku dňu doručenia písomného oznámenia o vystúpení z klubu

3.3.2. vylúčením pri nesplnení povinností člena klubu (o jeho opätovné prijatie za riadneho člena hlasuje Členská schôdza klubu), pričom o vylúčení rozhoduje výbor klubu .

3.3.3. nezaplatením členského príspevku do 15.2. v danom roku, a to ku dňu 16.2. príslušného roka.

3.3.4. úmrtím člena.

3.3.5. zánikom klubu. 

a) Pri vstúpení, vylúčení alebo zrušení členstva sa príspevky jednotlivcovi  nevracajú.

b) vo všetkých prípadoch ukončenia členstva v klube sú bývalí členovia klubu povinní vrátiť majetok klubu, ktorý majú trvalo alebo krátkodobo v užívaní alebo im bol zverený do opatery, či zapožičaný. 

3.4. Práva členov 

3.4.1. Každý riadny člen klubu má právo byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu, podávať návrhy, podnety a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti členov klubu prostredníctvom orgánov klubu a odvolat‘ sa proti rozhodnutiam smerujúcim proti nemu k orgánom klubu. Každá žiadosť o informácie podľa predchádzajúcej vety musí byť prerokovaná a vybavená (t.j. musia byť poskytnuté požadované informácie žiadateľovi) písomne, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Každý návrh, podnet a sťažnosť musia byť prerokované Výborom klubu a vybavené (t.j. prijaté, zamietnuté s odôvodnením alebo modifikované prijaté s odôvodnením) najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu, podnetu alebo sťažnosti, pričom o vybavení návrhu, podnetu alebo sťažnosti je Výbor klubu v rovnakej lehote povinný informovať osobu, ktorá tieto iniciovala. 

3.4.2. Každý člen klubu po dosiahnutí 18. veku svojho života má právo voliť a byť volený do funkcií a orgánov klubu. 

3.4.3. Každý člen klubu má právo používať výcvikové a športové zariadenia, ktoré sú majetkom klubu alebo v užívaní klubu, a to za podmienok stanovených klubom a podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom.

3.4.4. Každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom podľa svojich možností, schopností a záľub, zapájať sa do športovej, chovateľskej a inej činnosti klubu. 

3.5. Povinnosti členov 

3.5.1. Každý člen klubu je povinný riadiť sa platnými stanovami klubu, chovateľským, bonitačným, organizačným poriadkom a uzneseniami členskej schôdze 

3.5.2. Každý člen klubu je povinný platiť riadne a včas predpísané a dohodnuté členské, registračné a iné príspevky a poplatky, ktoré každoročne určuje členská schôdza. Ak nie je ktorýkoľvek z poplatkov podľa predchádzajúce vety členskou schôdzou zmenený, zostáva zachovaný v rovnakej výške a s rovnakou lehotou splatnosti tak, ako bol schválený pre predchádzajúci kalendárny rok.

3.5.3. Plniť úlohy vyplývajúce z uznesení a rozhodnutí orgánov klubu. 

3.5.4. Riadne sa starať o držané psy a suky v zmysle medzinárodnej konvencie o ochrane zvierat. 

3.5.5. Napomáhať všestrannému rozvoju klubu a presadzovať záujmy klubu. 

3.5.6. Hlásiť výboru klubu zmeny mena, bydliska a ďalších dôležitých údajov. 

3.5.7. Aktívne sa podieľať na tvorbe finančných zdrojov a podľa svojich schopností a možností chrániť majetok klubu. 

3.5.8. Zvolení delegáti sú viazaní uznesením orgánu, ktorý ich zvolil a v prípade nesplnenia tohto uznesenia je tento orgán oprávnený zbavit ich delegačného mandátu. 

3.5.8. Člen klubu nesmie byť členom iného chovateľského klubu plemena americký bandog. 

4. Organizačná štruktúra 

4.1 Členská schôdza 

4.1.1 Členská schôdza je najvyšší výkonný orgán a schádza sa najmenej raz ročne, a to vždy najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka. 

4.1.2 Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu, pričom výbor klubu je povinný najneskôr 14 dní pred plánovaným zasadnutím členskej schôdze doručiť členom klubu pozvánku na zasadnutie členskej schôdze spolu s kompletným programom plánovaného zasadnutia členskej schôdze. 

4.1.3 Členovia klubu sú oprávnení zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to, písomne požiada aspoň 1/2 riadnych členov klubu, pričom žiadosť musí byť doručená výboru klubu. Po doručení žiadosti podľa predchádzajúcej vety je výbor povinný. zvolať mimoriadnu členskú schôdzu v lehote najneskôr do 10 dni od doručenia žiadosti. V prípade, že výbor nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je ktorýkoľvek riadny člen klubu oprávnený zvolať mimoriadnu členskú schôdzu.

4.1.4 Členská schôdza má nasledovné právomoci: 

a) prerokováva správu o činnosti, hospodárení, správu revíznej komisie, schvaľuje plán činností a rozpočte na nasledujúci rok,  

b) vykonáva voľby výboru klubu, volí delegátov na zhromaždenia vyšších orgánov, zriaďuje komisie klubu

c) rozhoduje o rozdeľovaní príjmov klubu, výške členských príspevkov  a mení, prípadne ruší jednotlivé body stanov

d) členská schôdza prebieha podľa programu, ktorý na návrh výboru schvália členovia na začiatku schôdze,  

e) členská schôdza je oprávnená voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina klubu  

f) preniesť právo hlasovať na inú osobu nie je možné g) uznesenia sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

4.2 Výbor 

Výbor klubu sa schádza pravidelne minimálne štyrikrát ročne, ak je to potrebné aj viackrát. Výbor má 5 členov, ktorých volí členská schôdza a ktorých funkčné obdobie je 2 roky. 

4.3 Štatutárny zástupca 

4.3.1 Štatutárnym zástupcom klubu je predseda a podpredseda klubu, pričom každý z nich koná za klub samostatne.

4.3.2 Štatutárny zástupca koná v mene klubu navonok a rozhoduje o všetkých záležitostiach činnosti klubu nespadajúcich výlučne do kompetencie členskej schôdze alebo výboru klubu.

4.3.3. Štatutárnych zástupcov volí členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov a ich funkčné obdobie je 2 roky. 

4.4 Revízna komisia 

4.4.1 Revízna komisia je volená členskou schôdzou, má 3 členov, ktorí sú yalení na 2 roky. Člen revíznej komisie nesmie byť zároveň členom výboru klubu a/alebo štatutárnym zástupcom.

4.4.2 Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

4.4.3 Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členom výhýchhorgánoch klubu.

4.4.4 Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich okamžité odstránenie.

4.4.5 Kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov odsúhlasených členskou schôdzou. 

5. Majetok, hospodárenie a zdroje 

5.1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu slúži výlučne potrebám a záujmom klubu. 

5.2. Spôsob hospodárenia s majetkom klubu a jeho ochrana sa riadi v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov klubu. 

5.3. Zásady hospodárenia klubu: 

5.3.1. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

5.3.2. klub hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

5.3.3. zdrojmi majetku klubu sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

5.3.4. výnosy z majetku a vlastnej činnosti klubu môžu byť použité výlučne len na podporu činnosti tohto klubu

5.3.5. v záujme o vytváranie vlastných zdrojov môže klub vykonávať činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a týmito stanovami

5.3.6. o majetku pri zániku klubu rozhoduje členská schôdza. 

6. Právne postavenie a konanie v mene klubu 

6.1. Klub má právnu subjektivitu, v mene klubu koná predseda klubu alebo podpredseda klubu. 

6.2. K podpísaniu zmlúv, faktúr a iných písomností je oprávnený predseda a podpredseda klubu. 

7. Zánik klubu 

7.1. O zániku klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora alebo likvidačnú komisiu. 152

7.2. Zánik klubu písomne oznámi štatutárny zástupca do 15 dní po ukončení likvidácie príslušnému ministerstvu.

8. Záverečné ustanovenie 

8.1. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú aplikované v stanovách, rozhoduje výbor klubu v duchu zásad stanov. 

8.2. Ak v období medzi volbami členov orgánov klubu vznikne potreba doplnenia členmi, ich volbu možno nahradit kooptáciou maximálne do výšky 1/3 členov daného orgánu. 

8.3. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza najmenej 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov klubu hlasovaním na členskej schôdzi.  Minispersimroy youpratok sekcia verejnglaplateny 229 826 86 BRATISLAVA 29 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Registrácia vykonaná dňa: 25.4.2019 Číslo spisu:W811-900190-56789 

JUDr. Jana Vallová, PhD. 

riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy