Chovateľský poriadok

Článok  1.0 Účel a pôsobnosť

  1. Chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok slúži k vedeniu chovu psov plemena americký bandog v klube Swinford Bandog Slovakia.   
  2. Snaží sa o vytváranie predpokladov na zvýšenie úrovne chovu psov plemena americký bandog  v súlade so štandardom plemena , zlepšovanie jeho zdravotného stavu, povahových vlastností a o rozvoj záujmovej kynologickej činnosti.
  3. Ustanovenie tohto Chovateľského poriadku platí pre všetkých členov klubu, ktorí sú majiteľmi psov plemena americký bandog. Po stránke chovateľskej je pre nich záväzný v plnom znení.

Článok  2.0 Plemeno

2.1   Plemeno tvoria psy a suky s platným Preukazom pôvodu  (ďalej PP) vydaných klubom SBS. Klub uznáva vydané PP od chovateľských klubov: SBK, KAB, UCI-ČR. (Časom sa môže zmeniť  zoznam klubov) 

2.2   Exportovaní jedinci  musia byť nezameniteľne označení (čip)  a musí im byť odobraná a vyhodnotená DNA.

2.3    Exportovaní jedinci z krajín, kde chov nie je registrovaný, musia byť rovnako nezameniteľne označení,  a musí im byť odobraná a vyhodnotená vzorka DNA a až potom budú zaradení do Pomocného Registra a bude im vydaný PP z Pomocného registra.

2.4   Klub neuznáva za amerického bandoga žiadneho jedinca, kde je primiešané akékoľvek iné plemeno a nebude spolupracovať so žiadnou takouto organizáciou, či jednotlivcom. 

Článok  3.0 Chovateľ

3.1   Chovateľom v zmysle tohto Chovateľského poriadku je osoba staršia ako 18 rokov, je právoplatným členom klubu, ktorý má priznaný a v klube zaregistrovaný názov chovateľskej stanice. Zároveň spĺňa všetky  podmienky: Chovateľského, Zápisného a Bonitačného poriadku klubu pre chovateľskú činnosť, a v dobe krytia suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a zároveň je držiteľom uznanej chovateľskej stanice. 

3.2   Všetky právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva, alebo držby sa riadia ustanoveniami občianskeho, prípadne obchodného zákonníka. 

3.3   V prípade spoluvlastníctva  chovného zvieraťa ak sú nimi dvaja členovia klubu, doporučuje sa uviesť splnomocnenie  k právnym aktom jedného z nich. 

3.4   Ak prešlo chovné zviera do vlastníctva iného člena klubu, prechádzajú na neho všetky záväzky, pokiaľ pri prevode nebolo dohodnuté inak.  

3.5   Každá zmena majiteľa musí byť  písomne do 7 dní nahlásená poradcovi chovu a musí byť vykonaný zápis v   príslušnej kolónke PP daného jedinca. 

3.6   Ak zomrie majiteľ chovnej suky v dobe gravidity, môže sa vrh zapísať ešte buď do chovateľskej stanice zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu dediča, prípadne jeho nadobúdateľa podľa písomnej dohody s dedičmi. V každom prípade je nutné, aby sa takýto nadobúdateľ stal členom klubu a všetky zmeny boli registrované v Plemennej knihe klubu. 

3.7   Produkcia šteniat bez PP je pokladaná za hrubé porušenie chovateľskej etiky a je s ňou nezlučiteľná. Ten kto sa jej dopustí, bude mu pozastavená činnosť na dva roky. Toto pozastavenie sa týka aj všetkých jedincov, ktorí boli v čase priestupku v jeho majetku a to aj po prípadnej zmene majiteľa. Opakovaný priestupok je dôvodom na ukončenie členstva. O tom rozhoduje vždy svojim uznesením členská schôdza. 

Článok  4.0 Poradca chovu

4.1     Poradca chovu je členom klubu ustanovený do funkcie schválením na členskej schôdzi a stáva sa členom výboru klubu.

4.2     Poradca chovu vedie Plemennú knihu klubu, vydáva členom požadované tlačivá a povolenia potrebné pre chovateľskú činnosť.  Je oprávnený prevádzať príslušné záznamy  do PP, ktorých platnosť potvrdzuje pečiatkou a podpisom.

 4.3    V spolupráci s výborom klubu vypracováva rámcovú koncepciu ďalšieho postupu v chove a túto spolu s vyhodnotením chovu predkladá členskej schôdzi.

4.4.   Predkladá návrhy na zlepšenie úrovne chovu, zdravotný aspekt chovných zvierat,  zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými partnermi ich zdravotné skúšky a testy, ktorých výsledky zapisuje do PP a je povinný ich archivovať. 

4.5    Poradca chovu je predsedom trojčlennej bonitačnej komisie.

4.6    V spolupráci s ďalším členom výboru vykonáva kontroly vrhov členov klubu , prevádza o tom záznamy na ktorých základe sú vydávané klubom PP.  Má nárok na náhradu trov spojených s kontrolami vrhov podľa schválenej smernice klubu.

4.7    Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa  pri kontrole vrhu na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú požiadavkám po stránke štandardu, ako aj po zdravotnej stránke a môže uložiť  ich odborné utratenie, resp. elimináciu z vrhu a ďalej  navrhuje iné opatrenia na závady zistené pri kontrole vrhu a na ich odstránenie.

Článok  5.0 Chov

5.1     Pod pojmom chov rozumieme cielenú plemenitbu amerického bandoga v čistokrvnej podobe. Chov je riadený klubom v súlade  s jeho potrebami a stanovenými cieľmi. Ako jediné možné pokračovanie je dané Swinfordovým šľachtiteľským programom amerického bandoga. 

5.2     K plemenitbe je možné použiť len čistokrvné jedince s preukázateľným pôvodom, spĺňajúce podmienky chovnosti stanovené klubovými predpismi.  

5.3    V prípade splnenia podmienok zaradenia do chovu môže byť suka krytá ľubovoľným psom, pokiaľ tento spĺňa podmienky tohto Chovateľského poriadku. Výber krycieho psa je výlučne záležitosťou chovateľa a jeho dohody s majiteľom krycieho psa. Len v odôvodnených zdravotných prípadoch a v prípadoch vysokého nebezpečenstva genetických porúch má právo Poradca chovu tento výber neschváliť a doporučiť iného krycieho psa.

5.4   Výber partnerov v príbuzenskej plemenitbe do druhej generácie si vykonáva majiteľ samostatne. Príbuzenská plemenitba užšia ako 2 / 2 nie je povolená!  Výnimku jedine v odôvodnených prípadoch môže na návrh poradcu chovu schváliť výbor klubu, resp. ak časový aspekt dovolí, tak členská schôdza. 

5.5    Jedinci, ktorí splnili všetky podmienky stanovené klubom v procese uchovnenia sa stávajú chovnými do vekovej hranice určenej týmto poriadkom bez obmedzenia. 

5.6    Majiteľ v prípade, že plánuje chov, musí mať schválený Plemenou knihou klubu názov chovateľskej stanice. Chovateľ poradcovi chovu písomne pošle žiadosť o Registráciu chovateľskej stanice, kde uvedie tri, maximálne dvojslovné názvy, z ktorých jeden, doteraz nepoužitý, mu bude schválený. Tento názov poradca chovu zaregistruje a vydá o tom chovateľovi Certifikát. Majiteľ, v dobe prvého krytia zvieraťa, musí mať 18 rokov! 

 Článok 6.0 Chovní jedinci

 6.1    Chovní jedinci musia splniť tieto podmienky pre uznanie chovnosti a zaradenie do chovu : 

        1. Čistokrvnosť osvedčená platným preukazom pôvodu klubom a klubmi, uvedenými v bode 2.1.      

        2. Nezameniteľné označenie a zhodná identifikácia.  Klub odporúča čipovanie.

        3. Dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 24 mesiacov. Výnimočne a so súhlasom poradcu chovu 23 mesiacov.

        4. RTG bedrových a lakťových kĺbov vykonané po dosiahnutí veku 15 mesiacov so  zmluvným pracoviskom    veterinárnej organizácie (Bonitačný poriadok) .

         5. Odobraté a vyhodnotené vzorky DNA zmluvným pracoviskom  (Bonitačný poriadok) .

        6. Úspešné absolvovanie klubovej bonitácie. 

         7. Splnenie ostatných špecifických podmienok chovnosti. 

6.2    Zaradenie do chovu potvrdzuje poradca chovu v PP po ukončení úspešnej bonitácie. 

6.3    Každý jedinec, ktorý splnil podmienky chovnosti je zaradený do chovu na klubovej úrovni. 

6.4    Z chovu sa vylúčia zvieratá, ktoré preukazujú vo svojich odchovoch zvýšený výskyt anatomických a povahových vád, ako aj genetické poruchy.  O takomto vylúčení zvieraťa rozhoduje na návrh poradcu chovu výbor klubu. 

6.5     Do chovu sa nezaradia zvieratá, u ktorých bol uskutočnený zákrok na zakrytie, alebo odstránenie anatomickej, fyziologickej, alebo exteriérovej vady. 

6.6     Klub rešpektuje pravidlá iných klubov na  uchovnenie zvierat v bode 2.1 a tieto zvieratá považuje za chovné.  V každom prípade pri  krytí takýmto jedincom partnera z nášho klubu,  je potrebné odobrať a vyhodnotiť vzorky DNA. Úhrada vyhodnotenia takejto vzorky je na dohode oboch majiteľov . Takúto vzorku je povinný člen nášho klubu zaslať poradcovi chovu. Z krytia je nutné  zhotoviť neprerušovaný videozáznam, ktorý je potrebný archivovať u majiteľa po dobu 3 rokov, prípadne  tento záznam na CD nosiči odovzdať k archivácii poradcovi chovu. 

6.7    Pri použití do chovu zvieraťa z krajín, kde nie je registrovaný klub, resp. takýto jedinec nie je v klube danej krajiny, je bezpodmienečne nutné previesť  identifikáciu takéhoto zvierať a, majiteľ takéhoto jedinca musí tento stav potvrdiť čestným vyhlásením,  odobrať a vyhodnotiť DNA, z krytia vyhotoviť záznam. Doporučujeme zistiť si výsledky RTG. Šteňatá narodené z takéhoto spojenia sú zaradené do Pomocného registra klubovej plemennej knihy. Po ich úspešnom uchovnení  im klubová plemenná kniha vystaví originálny PP. (Bod 1.1.3 Zápisného poriadku).

6.8     Zapožičanie chovného zvieraťa je možné členovi klubu len z klubov uvedených v bode 2.1. Takéto zviera musí byť nezameniteľne označené, musí byť uchovnené, musí mať PP, odobratú a vyhodnotenú DNA  a nový majiteľ musí predložiť Zmluvu o zapožičaní.

Článok 7.0 Pripúšťacie povolenie

7.1      Pripúšťacie povolenie je prvotným dokladom chovateľskej činnosti. Žiada oň majiteľ chovnej suky minimálne 1 mesiac pred plánovaným háraním , alebo krytím,  doporučeným listom poradcu chovu.

7.2      V Žiadosti o Pripúšťacie povolenie uvedie mená  3 psov, o ktorých je presvedčený, že pripadajú do úvahy ako možní partneri krytia. K žiadosti je potrebné doložiť kópie PP psov s jeho platným uchovnením , či inými výsledkami zdravotných  skúšok.

7.3      Poradca chovu do 7 dní odošle chovateľovi Pripúšťacie povolenie. V nich uvedie svoj súhlas s výberom psov chovateľom, alebo v prípade odôvodneného nesúhlasu doporučí vhodného psa. 

7.4     Majiteľ chovnej suky vypíše do Pripúšťacieho povolenia všetky náležitosti v ňom uvedené a po nakrytí nechá povolenie podpísať majiteľom chovného psa, ktorý podpisom potvrdí krytie jeho psom. Pripúšťacie povolenie odosiela chovateľ do 7 dní po nakrytí  doporučene poradcovi chovu. Na základe došlého vyplneného Pripúšťacieho povolenia zasiela poradca chovu  chovateľovi Prihlášku k zápisu šteniat. 

7.5     Platnosť Pripúšťacieho povolenia je jeden rok od jeho vydania poradcom chovu.

7.6    Ak suka 14 dní po termíne pôrodu neporodí, chovateľ zasiela doporučene Originál Pripúšťacieho povolenia poradcovi chovu na archiváciu a ak plánuje ďalšie krytie, vyžiada si nové Pripúšťacie povolenie.

7.7    Pripúšťacie povolenie musí byť vypísané aj v prípade, že obidve chovné zvieratá patria jednému  a tomu istému m majiteľovi.

7.8    V prípade, že niektorí z jedincov nemal splnené podmienky chovnosti, šteňatá z takéhoto spojenia nemôžu byť zapísané v Plemennej knihe a nemôžu im byť vystavené PP.  Voči priestupcovi bude zavedené disciplinárne konanie so zákazom chovateľskej činnosti (bod 3.7).

Článok 8.0  Krytie

8.1    Ku krytiu v zmysle tohto Chovateľského poriadku môže dôjsť len medzi jedincami plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniam článku 6.0 a v náväznosti na ďalšie články tohto poriadku.

8.2    Krytie suky v priebehu jedného hárania dvomi a viacerými psami je neprípustné a šteňatá z takéhoto spojenia nemôžu byť zapísané v Plemennej knihe.

8.3    Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené umelou insemináciou len v prípade, že suka už odchovala minimálne jeden vrh prirodzenou cestou a u psa je už tiež registrovaný minimálne jeden vrh prirodzenou cestou.  V opačnom prípade je umelá inseminácia neprípustná. Umelú insemináciu môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý  identitu oboch zvierat a prevedený úkon potvrdí v Pripúšťacom povolení.  V prípade, že takéto potvrdenie bude chýbať, vrh sa nezapíše do Plemennej knihy klubu. 

8.4   V prípade, že majiteľ suky požaduje zopakovanie krytia v priebehu jedného hárania, je majiteľ psa povinný mu toto tzv. prekrytie umožniť. 

8.5   U chovnej suky je doporučený max. jeden vrh v danom kalendárnom roku. U psa je počet krytí neobmedzený. V prípade potreby počet krytí jedného psa môže obmedziť  klub na členskej schôdzi na návrh poradcu chovu. 

8.6   Výška úhrady za krytie je výlučne vecou dohody medzi dvomi majiteľmi. Doporučuje sa písomná dohoda.

8.7    Ak ako úhradu za krytie požaduje majiteľ krycieho psa šteňa,  prvý výber z vrhu má chovateľ, druhý majiteľ krycieho psa. Chovateľ je povinný sa o šteňa, ktoré si vybral majiteľ chovného psa,  starať minimálne 49 dní a hradí aj poplatok za vydanie PP. 

8.8    V prípade zmeny majiteľa nakrytej suky, alebo krycieho psa sú obaja majitelia  povinní sa o danej zmene informovať a garantovať druhej strane pôvodne dohodnuté záväzky a záruky. Zmenu sú povinní oznámiť aj poradcovi chovu do 7 dní doporučeným listom. 

8.9    Majiteľovi krycieho psa pri krytí prislúchajú rovnaké práva a povinnosti ako majiteľovi chovnej suky vrátane dôsledkov v prípade porušenie bodov tohto Chovateľského poriadku. 

Článok 9.0 Vrh

9.1    Chovateľ je povinný informovať poradcu chovu doporučeným listom do 7 dní od narodenia vrhu o  tejto skutočnosti. Oznámi celkový počet šteniat, počet šteniat podľa pohlavia a počet ponechaných  šteniat , resp. počet mŕtvo narodených, alebo počet utratených šteniat.

9.2   Vo vrhu odporúčame  ponechať najviac 8 šteniat. Atypické šteňatá , alebo šteňatá  s patologickými anomáliami by mali byť z vrhu odstránené veterinárnym lekárom v zmysle zákonov.                      

9.3    Kontrola vrhu je vykonaná najskôr vo veku 7 týždňov, najneskôr vo veku 10 týždňov. O kontrolu žiada chovateľ poradcu chovu najneskôr 14 dní vopred doporučeným listom. Najneskôr v deň kontroly vrhu   musia byť všetky šteňatá nezameniteľne označené (čip)  vrátane potvrdenia veterinárneho lekára, ktorý vrh čipoval a registroval .

9.4   Chovateľ je povinný starať sa o suku  v dobe gravidity a kojenia o ňu a celý vrh tak, aby zabezpečil  úspešný vývoj šteniat a ich dobrý zdravotný stav.

9.5    V prípade zistenia nedostatkov vo výžive, zlý zdravotný stav matky a šteniat, nevhodné chovateľské podmienky pri kontrole vrhu je poradca chovu oprávnený navrhnúť pozastavenie výkonu chovu danému  chovateľovi výboru klubu, ktorý o tom rozhodne. O obnove chovu rozhodne na žiadosť chovateľa opäť  výbor klubu.

9.6     V čase odberu šteniat novým majiteľom, musia byť šteňatá po kontrole vrhu a musia byť staré minimálne 49 dní.  

9.7    Cena za šteňa je určená dohodou medzi chovateľom a novým majiteľom šteňaťa. Klub doporučuje obom  stranám uzavrieť kúpno – predajnú zmluvu.. Súčasťou ceny za šteňa je jeho PP, čip a základné veterinárne  ošetrenia a vakcinácie. 

9.8    V prípade rozhodnutia poradcu chovu sa odoberie vzorka DNA určeného šteňaťa z vrhu a vykoná sa jej vyhodnotenie na náklady chovateľa. Rovnako sa vždy postupuje u jedincov zaradených do Pomocného registra.  

 Článok 10.0 Veková hranica

10.1    Minimálny vek pre použitie chovných zvierat je 24 mesiacov, vo výnimočných prípadoch ako 6.3.3

10.2   Pes má uznanú doživotnú chovnosť bez obmedzenia veku.

10.3    Vek chovnosti suky  je ohraničený 8 rokom veku života.

10.4    Chovateľ môže požiadať o predĺženie chovnosti suky na jeden ďalší vrh v prípade, ak suka neodchovala počas svojho života viac ako tri vrhy. O predĺžení chovnosti na návrh poradcu chovu rozhoduje výbor klubu. 

Článok 11.0 Plemenná kniha

11.1      V plemennej knihe sa pre potreby klubu vedie evidencia čistokrvných psov a súk.  Zapisujú sa sem : 

              1. Šteňatá z vrhov, ktoré splnili všetky podmienky zápisného poriadku klubu

              2. Importované čistokrvné jedince s PP vystavenými klubmi v zmysle 2.1

              3. Chovné jedince a ich odchovy pre ktoré je zavedený Pomocný register

11.2      Plemennú knihu vedie poradca chovu, ktorý ju v prípade potreby predkladá k nahliadnutiu a kontrole výboru klubu a Revíznej komisii.

11.3      Na základe údajov z Plemennej knihy vydáva klub konkrétne PP na šteňatá  spĺňajúce kritériá tohto chovateľského poriadku.  PP kontroluje a správnosť overuje podpisom predseda klubu a poradca chovu.

11.4.     Ostatné okolnosti rieši článok 1. Zápisného poriadku. 

Článok 12.0 Špecifické podmienky chovnosti

12.1   RTG bedrových kĺbov do hodnoty C vrátane a RTG lakťových kĺbov do hodnoty 2 vrátane. V prípade, že jeden z partnerov je hodnotený hraničným výsledkom (C, alebo 2) musí byť jeho partner v danom znaku negatívny. Zhotovenie a vyhodnotenie RTG snímkov vykonáva zmluvne dohodnutá veterinárna organizácia. Výsledok iných inštitúcií je neprijateľný a neakceptovaný.   

12.2   Odobraná a vyhodnotená vzorka DNA každého uchovňovaného jedinca. V prípade krytia v zahraničí je povinnosťou člena klubu vždy odobrať DNA a poslať na vyhodnotenie aj od takéhoto zvieraťa.  Vyhodnotenie vzoriek DNA vykonáva organizácia s ktorou má klub uzatvorenú zmluvu. 

12.3   Úspešné absolvovanie bonitácie v zmysle Bonitačného poriadku klubu.

12.4   Ďalšie, v súčasnosti nešpecifikované podmienky zaradenia do chovu klubom. 

12.5   Informácie, inštruktáž a poskytnutie informácií ohľadne vykonávania RTG a DNA poskytne poradca chovu na požiadanie ktoréhokoľvek člena klubu obratom. 

   Článok 13.0 Kritériá vyraďujúce z chovu

13.1     Vady vyraďujúce z chovu : 

            1. kryptorchizmus, monorchizmus

            2. chudozubosť (toleruje sa chýbajúce P1 alebo M3)

            3. podkus a voľný predkus

            4. dlhá srsť

            5. vady v pigmentácii a neprípustné farby – biele znaky na hlave, biele znaky na nohách (prípustné sú biele prsty), dvojfarebné znaky.

            6. nedostatočné povahové vlohy

            7.  nedostatočný pohlavný výraz u psov. 

13.2   Vadou vyraďujúcou z chovu je výsledok RTG bedrových kĺbov D a E. RTG lakťových kĺbov 3 a 4.

13.3   Zatajovanie vád operačnými a inými kozmetickými zákrokmi, je rovnako dôvodom na vyradenie takéhoto jedinca z chovu. 

Článok 14.0 Záverečné ustanovenie

14.1    Táto Smernica nesie názov Chovateľský  poriadok klubu Swinford Bandog Slovakia a bola schválená členskou schôdzou.

14.2    Neoddeliteľnou súčasťou tohto Chovateľského poriadku je aj klubový Zápisný a Bonitačný  poriadok klubu. 

14.3    Zmenu v Chovateľskom poriadku môže na návrh ktoréhokoľvek člena môže po schválení výborom klubu odsúhlasiť členská schôdza.  Platnosť takýchto zmien nesmie byť retroaktívna a musí mať vyznačený dátum platnosti zmeny, alebo úpravy. 

14.4    Všetky písomnosti, tlačoviny, výsledky a protokoly sú výlučným majetkom klubu. Poskytovať ich tretím osobám je možné len po schválení výborom klubu.