Zápisný poriadok

Článok 1.0 Plemenná kniha

Do Plemennej knihy klubu sa pre ústrednú evidenciu zapisujú:

1.1.1

a ) Šteňatá pochádzajúce z čistokrvného spojenia , kde chovateľ splnil všetky podmienky v zmysle Chovateľského poriadku klubu.

b ) Importovaní psy a suky s preukazom pôvodu od organizácií SBK, KAB, UCI-CZ.

c ) Chovné jedince a odchovy, pre ktoré je zavedený Pomocný register

1.1.2. Po dohode na medziklubovej úrovni môže byť v budúcnosti po schválení členskou schôdzou tento zoznam rozšírený o ďalšie kluby. Rovnako tak, pri zistení pochybností o čestnosti uchovňovacích procesov môže byť, po schválení členskou schôdzou, niektorý z menovaných klubov vyňatý zo spolupráce a jeho PP od pevne stanoveného dátumu nebudú uznávané a bude sa na nich hľadieť ako na jedince uvedené v bode 1.1.3

1.1.3     Pokiaľ sa členom klubu stane majiteľ bandoga bez PP, ale so známym pôvodom, a splní klubom predpísaný kompletný proces uchovnenia v zmysle Chovateľského poriadku klubu, bude zaradený do Pomocného registra klubu a bude sa naň hľadieť ako na Chovného jedinca z Pomocného registra klubu. Takýto jedinec bude požívať kompletný status chovného zvieraťa.  Všetkým jeho potomkom bude vydaný PP z Pomocného registra, ktorý bude osvedčovať daný stupeň zisteného pôvodu. V prípade, že takéto šteňa neskôr splní podmienky chovnosti v zmysle klubového Chovateľského poriadku, bude vyňaté z Pomocného registra a bude mu vydaný originálny PP klubu. Od tej chvíle sa stáva z neho riadny chovný jedinec evidovaný v klubovej Plemennej knihe v zmysle bodu 1.1.1. bez akýchkoľvek obmedzení. 

1.2.       Táto klubová smernica môže byť v budúcnosti rozhodnutím členskej schôdze rozšírená o doteraz bližšie nešpecifikované podmienky a nariadenia, ktoré sa dňom uvedenia do právoplatnosti stanú záväznými pre každého člena klubu.

Článok 2.0  Podmienky pre zápis do plemennej knihy

2.1         Nárok na zápis do Plemennej knihy klubu majú všetky jedince, ktoré sú po splnení všetkých  podmienok klubového chovateľského poriadku potomkami chovných jedincov. 

2.2         Jeden z rodičov spĺňa podmienky bodu 2.1 a druhý z rodičov podmienky bodu 1.1.2

2.3         Každý ďalší prípad, na ktorý sa nevzťahujú body 2.1 a 2.2 a preukázateľne sa nejedná o kríženca  sa zapisuje do Pomocného registra Plemennej knihy. 

                                                                                            / 1 / 

2.4        Zápis vrhu sa vykonáva na základe Prihlášky k zápisu šteniat. Chovateľ vypisuje Prihlášku k zápisu šteniat nasledovne :  

               1. Ku každému jedincovi nalepí príslušný štítok s číslom čipu. Platnosť čipu a prevedenie úkonu potvrdzuje priamo na Prihláške k zápisu šteniat veterinárny lekár, ktorý úkon previedol. Svojim podpisom ručí za správnosť prevedenia a nahlásenie zvierat do centrálneho Registra v zmysle nariadení ŠRVPS.

              2. Uvedie v abecednom poradí mená šteniat najprv všetkých psov, potom súk. Vrh sa musí začínať vždy spoločným písmenom v abecede. 

               3. Uvedie farby šteniat. V prípade, že si nie je istý farbou, ponechá kolónku voľnú! 

               4. V prípade že sa jedná v tej dobe o už známeho nového majiteľa šteňaťa, uvedie jeho nacionálie a adresu. Rovnako postupuje v prípade exportu. V takomto prípade sa PP vystavia rovno na príslušného majiteľa. V prípade, že nový majiteľ v tej dobe ešte nie je známy, PP sa vystaví na meno chovateľa a pri predaji takéhoto šteňaťa novému majiteľovi je chovateľ povinný vypísať do kolónky zmenu majiteľa, vrátane dátumu. Uvedenú zmenu musí oznámiť poradcovi chovu.

2.5        Celý vrh sa zapisuje naraz. Dodatočné nahlasovanie šteniat nie je prípustné.  V prípade úhynu šteniat po odoslaní Prihlášky k zápisu šteniat a pred kontrolou vrhu chovateľ na túto skutočnosť upozorní poradcu chovu.  

2.6        Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom. Začína sa abecedným poradím. Ak majiteľ chovateľskej stanice chová viac plemien, vrhy, písmená začínajú v poradí bez ohľadu na plemeno.  

2.7.       O zápis môže požiadať len chovateľ, ktorému bol Plemennou knihou klubu priznaný  a zaregistrovaný názov chovateľskej stanice. Chovateľ je povinný za menom zapísaného šteňaťa uvádzať názov chovateľskej stanice, ktorý sa stáva súčasťou mena jedinca.

2.8        Kontrólna činnosť u chovateľa, vydávanie preukazov pôvodu, tlačív a povolení je spoplatnená v zmysle a výške tak, ako o tom rozhodol výbor klubu a schválila toto rozhodnutie členská schôdza. 

Článok 3.0 – Preukaz o pôvode

 3.1      Preukaz o pôvode je verejná listina. Obsahuje nasledovné údaje : 

a ) Názov a symbol organizácie, ktorá ho vydáva.

 b ) Plemeno, pohlavie, meno jedinca, dátum narodenia číslo zápisu, druh a farbu srsti.

 c ) Identifikátor (čip), meno majiteľa a jeho adresu bydliska.

d ) Rodičia a predkovia do 4 generácie, pokiaľ sú tieto údaje známe. 

e ) Záznamy o chovnosti (bonitácii), záznamy o činnosti zvieraťa.

f ) Záznamy o zmene majiteľa, veterinárne záznamy

g ) Dátum vystavenia PP, parafovanie PP poradcom chovu 

3.2      V prípade úhynu zvieraťa je majiteľ povinný doporučeným listom do 14 dní zaslať PP poradcovi chovu k jeho evidencii. V prípade požiadania majiteľovi mu bude PP vrátený s poznámkou : ÚHYN

3.3      V prípade straty PP je majiteľ povinný túto zmenu  nahlásiť do 14 dní poradcovi chovu. Na požiadanie mu za úhradu bude vystavený duplikát PP. 

3.4     Záznamy do PP môžu vykonávať len :

          1. Poradca chovu

          2. Bonitačný komisár

          3. Veterinárny lekár

          4. delegovaný rozhodca z exteriéru, alebo výkonu

3.5    Preukaz o pôvode je neprenosný na iného jedinca a jeho falšovanie ako verejnej listiny je trestné! 

3.6    Preukaz pôvodu v ktorom boli prepisované údaje, samovoľné mazanie, či prepisovanie údajov, doplňovania a ďalšie úkony znehodnotia PP a tento bude vyhlásený za neplatný. Voči takémuto členovi bude započaté disciplinárne konanie.

3.7   Nový majiteľ má nárok na bezplatný PP. Náklady znáša chovateľ, ktorý PP v príslušných kolónkach podpíše a do 14 dní ho  doporučene zašle majiteľovi šteňaťa. 

3.8   Dopĺňanie údajov môže prevádzať a potvrdzovať ich v PP len poradca chovu na základe preukázaných dokladov.

Článok  4.0 Poplatky

4.1   Poplatky za činnosť Plemennej knihy a ich výšku a zmeny stanovuje členská schôdza. Poplatky sa inkasujú zväčša formou dobierky, vybraným organizáciám formou faktúry.

4.2  Všetky dokumenty a písomnosti týkajúce sa plemenitby sa uskutočňujú doporučenou korešpondenciou. 

4.3  Poplatky sa účtujú za : 

         1. Vystavenie preukazu pôvodu

         2. Vystavenie duplikátu preukazu pôvodu

         3. Chránenie názvu chovateľskej stanice

         4. Zápis importovaného jedinca

         5. ďalšie poplatky schválené členskou schôdzou.

4.4   Pre nečlenov klubu sa poplatky zvyšujú o 100%

Článok  5.0 disciplinárne opatrenia. 

5.1.    Previnenia proti tomuto Zápisnému poriadku budú posudzované podľa disciplinárneho poriadku klubu. Závažné previnenia budú podľa nutnosti riešené podľa zákona.